Gioăng chặn dầu

Thương hiệu: HNI | Gioăng, phớt

Liên hệ

Gioăng chặn dầu dùng trong công nghiệp

Maker: HNI

Loại gioăng     Kích thước    Vật liệu      Giá bán(VND)
Oring             18x3             NBR               10.000  
Oring             ID25x4           Cao su            10.000  
Gioăng 005167V    12x1.8           Cao su            10.000  
Gioăng OR594      34x3             NBR               10.000  
Gioăng BGR71      100x10           BGR71             10.000  
Gioăng            68x3.5           Cao su            10.000  
Gioăng            17x30x7          Cao su            10.000  
Gioăng FPM 75     75.8x3.53        FPM 75            10.000  
Gioăng EPDM       69.44x3.53mm     Cao su            10.000  
Gioăng EPDM       ID 66.27x3.53mm  Cao su            10.000  
Gioăng EPDM       ID 55.25x2.62mm  Cao su            10.000  
Gioăng EPDM       ID 56.82x2.62mm  Cao su            10.000  
Gioăng EPDM       ID 63.17x2.62mm  Cao su            10.000  
Gioăng EPDM       ID 66.4x1.78mm   Cao su            10.000  
Gioăng EPDM       ID 66.34x2.62    Cao su            10.000  
Gioăng xoắn       2.3/4"x Ø1/8"    SS304+ graphite   10.000  
Gioăng xoắn       74x50x3.2T       SS304+ graphite   20.000   

  kiểu C 
Gioăng NBR70      140x3            NBR70             20.000  
Gioăng            195x4            Cao su            20.000  
Gioăng            150x3.5          Cao su            20.000  
Gioăng            160x3.5          Cao su            20.000  
Gioăng            165x3.5          Cao su            20.000  
Gioăng            195x3.5          Cao su            20.000  
Oring             171.04x3.53      NBR               20.000  
Gioăng xoắn       50x24x3.2T       SS304+ graphite   30.000

  kiểu C        
Gioăng xoắn       50x26x3.2T       SS304+ graphite   30.000

  kiểu C        
Gioăng làm kín    160x20           BGR               30.000  
Gioăng chặn dầu   20x2             FKM75             30.000  
Gioăng            145x4            Cao su            30.000  
Gioăng            150x4            Cao su            30.000  
Gioăng            160x4            Cao su            30.000  
Gioăng            165x4            Cao su            30.000  
Gioăng            145x3.5          Cao su            30.000  
Oring             78.97x3.53       NBR               30.000  
Gioăng xoắn       62x32x3.2T       SS304+ graphite   40.000      

  kiểu C 
Gioăng xoắn       64x30x3.2T       SS304+ graphite   40.000      

  kiểu C 
Gioăng FPM75      24x2             FPM               40.000  
Oring             94.92x2.62       NBR               40.000  
Gioăng Viton 75   25x3mm           Viton 75          40.000  
Gioăng SUNWELL    32x52x10 mm      Graphhit          40.000 

  406RE        
Gioăng            8x2mm            PTFE              40.000  
Oring FKM75       20x3,OD=26mm     FKM75             50.000  
Oring:            113.97x2.62      NBR               50.000  
Gioăng            8x2mm            NBR               50.000  
Gioăng            223406-22        Cao su            60.000  
Gioăng xoắn       72x34x3.2T       SS304+ graphite   60.000   

  kiểu C      
Gioăng xoắn       104x84x4.5T      SS304+ graphite   60.000   

  kiểu C       
Gioăng EPDM70     ID 30x2.5        EPDM70            60.000  
Oring FKM75       29x3             FKM75             60.000  
Oring             104.37x3.53      NBR               60.000  
Gioăng            26x3             FKM               60.000  
Gioăng làm kín    250x13           F68/K88           70.000

  F68/K88         
Gioăng làm kín    182x21           ADPT B1           70.000 

  ADPT B1     
Gioăng chỉ        23.39x3.53                         70.000 

  AS213     
Gioăng Viton 75   35x3mm           Viton 75          70.000  
Oring             136.12x3.53      NBR               80.000  
Gioăng Viton 75   49x3mm           Viton 75          80.000  
Oring             152x3.53         NBR               90.000  
Oring             145.64x3.53      NBR               90.000  
Gioăng xoắn       128x74x3.2T      SS304+ graphite   110.000     

  kiểu C 
Gioăng            ID.238xSC.3.5mm  Cao su            200.000  
Gioăng xoắn       309x279x4.5T     Graphite/SS304    200.000 

  KL 1 vòng     
Gioăng            phi 280x245x14mm Cao su            280.000  
Gioăng            ID.152xSC.4.0mm  Cao su            280.000  
Gioăng xoắn       280x250x3.2T     Thép              280.000     
Gioăng            90x6mm           PTFE              390.000  
Gioăng OR2305     42x3.5           NBR               460.000  
Gioăng OR2306     34x3.5           NBR               460.000  
Gioăng OR579      40x4             NBR               460.000  
Gioăng OR2307     44x2.5           NBR               460.000  
Gioăng OR684      35x3             NBR               460.000  
Gioăng làm        274x166x0.75                       520.000

  kín K108       
Gioăng            ID 230x5         NBR 70            520.000  
Gioăng chì        20MM*1.0MM*30M                     610.000   

  CXT-61    
Oring             430x3            NBR70             2.490.000  

Gioăng G30                                           90.000