Phớt chặn dầu

Thương hiệu: HNI | Gioăng, phớt

Liên hệ

Phớt chặn dầu dùng trong công nghiệp

Mã                Loại phớt          Kích thước    Giá bán(VND)
                 Phớt chặn dầu        10x17x4 VC    10.000   
000014           Phớt chặn dầu NBR    10x22x7 G     10.000   
000043           Phớt chặn dầu NBR    15x30x7 G     10.000   
000062           Phớt chặn dầu NBR    17x32x7 G     10.000   
000086           Phớt chặn dầu NBR    20x30x7 G     10.000   
000087           Phớt chặn dầu NBR    22x32x7 G     10.000   
000107           Phớt chặn dầu NBR    22x32x7 G     10.000   
000142           Phớt chặn dầu NBR    25x47x7 G     10.000   
000168           Phớt chặn dầu NBR    28x52x1 G    10.000   
000187           Phớt chặn dầu NBR    30x52x7 G     10.000   
000196           Phớt chặn dầu NBR    30x62x7 G     10.000   
000209           Phớt chặn dầu NBR    32x45x7 G     10.000   
000234           Phớt chặn dầu NBR    35x52x10 G    10.000   
000240           Phớt chặn dầu NBR    35x55x10 gp   10.000   
000264           Phớt chặn dầu NBR    38x55x7 G     10.000   
000271           Phớt chặn dầu NBR    40x52x7  G    10.000   
000273           Phớt chặn dầu NBR     40x55x7 G    10.000   
000818           Phớt chặn dầu NBR    40x65x12 G    10.000   
000304           Phớt chặn dầu NBR    45x60x7 G     10.000   
000311           Phớt chặn dầu NBR    45x62x12 G    10.000   
000308           Phớt chặn dầu NBR    45x62x8 G     10.000   
001092           Phớt chặn dầu NBR    45x75x8 G     10.000   
000325           Phớt chặn dầu NBR    48x62x8 G     10.000   
000329           Phớt chặn dầu NBR    48x80x10 G    10.000   
000330           Phớt chặn dầu NBR    50x65x8 G     10.000   
000340           Phớt chặn dầu NBR    50x80x8 G     10.000   
001934           Phớt chặn dầu NBR    55x72x8 G     10.000   
000363           Phớt chặn dầu NBR    55x80x10 GP   10.000   
000369           Phớt chặn dầu NBR    58x72x8 G     10.000   
000377           Phớt chặn dầu NBR    60x80x10 G    10.000   
001831           Phớt chặn dầu NBR    60x80x7/7.5GBP 10.000   
000376           Phớt chặn dầu NBR    60x80x8 G     10.000   
000381           Phớt chặn dầu NBR    60x85x10 G    10.000   
000389           Phớt chặn dầu NBR    62x85x10 G    10.000   
000129           Phớt chặn dầu NBR    25x35x7 GP    10.000   
000560           Phớt chặn dầu NBR    35x45x7 GP    10.000   
001890           Phớt chặn dầu NBR    32x52x7 GP    10.000   
000378           Phớt chặn dầu NBR    60x80x10 GP   10.000   
000403           Phớt chặn dầu NBR    70x85x10 GP   10.000   
000933           Phớt chặn dầu NBR    24x42x8 G     10.000   
001984           Phớt chặn dầu NBR    18x24x5 GP    10.000   
000296           Phớt chặn dầu NBR    42x62x8 GP    10.000   
000152           Phớt chặn dầu NBR    25x62x10 G    10.000   
000067N          Phớt chặn dầu NBR    17x40x10 G    10.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    72x56x6 G     10.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    45x75x10 GP   10.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    30x47x7 GP    10.000   
001322           Phớt chặn dầu NBR    35x47x6 G     10.000   
001017           Phớt chặn dầu NBR    45x72x8 G     10.000   
000282           Phớt chặn dầu NBR    40x62x7 GP    10.000   
000339           Phớt chặn dầu NBR    50x75x10 G    10.000   
000136           Phớt chặn dầu NBR    25x42x7 GP    10.000   
                 Phớt chặn dầu        17x30x7       10.000   
000282           Phớt chặn dầu NBR    40x62x7 G     20.000   
000316           Phớt chặn dầu NBR    45x70x10 G    20.000   
001870           Phớt chặn dầu NBR    60x90x8 G     20.000   
001495           Phớt chặn dầu NBR    65x100x12 GP  20.000   
000408           Phớt chặn dầu NBR    70x100x10 G   20.000   
000404           Phớt chặn dầu NBR    70x90x10 G    20.000   
000799           Phớt chặn dầu NBR    75x100x12 G   20.000   
000417           Phớt chặn dầu NBR    75x95x10 G    20.000   
000425           Phớt chặn dầu NBR    78x100x10 G   20.000   
000429           Phớt chặn dầu NBR    80x100x10 G    20.000   
000677           Phớt chặn dầu NBR    85x105x13 G    20.000   
000443           Phớt chặn dầu NBR    90x110x12 G    20.000   
000451           Phớt chặn dầu NBR    100x120x12 G   20.000   
001072           Phớt chặn dầu NBR    65x100x10 GP   20.000   
000418           Phớt chặn dầu NBR    75x95x10 GP    20.000   
000421           Phớt chặn dầu NBR    75x100x10 GP   20.000   
TSNA-517-A       Phớt chặn dầu                       20.000   
TSNA-518-A       Phớt chặn dầu                       20.000   
TSNG508          Phớt chặn dầu                       20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    32x52x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    48x72x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    40x70x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu        55x70x9 TC     20.000   
 001186          Phớt chặn dầu NBR    75x90x10 GP    20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    40x60x10 GP    20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    48x72x15 G2    20.000   
000314           Phớt chặn dầu NBR    45x65x10       20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    45x60x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    45x62x10 G     20.000   
000305           Phớt chặn dầu NBR    45x60x7 GP     20.000   
000322           Phớt chặn dầu NBR    45x85x10 GP    20.000   
000535           Phớt chặn dầu NBR    60x75x8 GP     20.000   
000247           Phớt chặn dầu NBR    35x62x10 G     20.000   
PTFFE+SS304      Phớt chặn dầu        90x120x12mm    20.000   
000171           Phớt chặn dầu NBR    30x40x7 G      30.000   
000718V          Phớt chặn dầu FKM    30x47x7 GP     30.000   
000658           Phớt chặn dầu NBR    65x125x12 G    30.000   
000431           Phớt chặn dầu NBR    80x120x13 G    30.000   
001278           Phớt chặn dầu NBR    92x120x13 GP   30.000   
001027           Phớt chặn dầu NBR    100x120x12 GP  30.000   
001929           Phớt chặn dầu NBR    100x120x8 G    30.000   
000516           Phớt chặn dầu NBR    70x110x10 G    30.000   
001210           Phớt chặn dầu NBR    85x120x13 G    30.000   
000778           Phớt chặn dầu FKM     25x40x8.G     30.000   
000413           Phớt chặn dầu NBR    70x110x12 GP   30.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    65x95x10 G     30.000   
                 Phớt chặn dầu        22x35x7        30.000   
                 Phớt chặn dầu        28x40x7        30.000   
000224           Phớt chặn dầu NBR    35x47x7 G      40.000   
000444           Phớt chặn dầu NBR    90x110x12 GP   40.000   
000692           Phớt chặn dầu NBR    100x140x13 G.  40.000   
000459           Phớt chặn dầu NBR    110x130x12 G   40.000   
000462           Phớt chặn dầu NBR    110x140x12 G   40.000   
000463           Phớt chặn dầu NBR    110x140x13     40.000   
000744V          Phớt chặn dầu FKM    32x45x7 GP     40.000   
000171           Phớt chặn dầu FKM    30x40x7 G      40.000   
000128           Phớt chặn dầu FKM    25x35x7 G      40.000   
                 Phớt chặn dầu        38x50x8        40.000   
000128           Phớt chặn dầu NBR    25x35x7 G      50.000   
000474           Phớt chặn dầu NBR    130x150x12 GP  50.000   
000584           Phớt chặn dầu NBR    140x115x13 G   50.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    110x135x12     50.000   
001493V          Phớt chặn dầu FKM    35x52x7 GP     50.000   
000272           Phớt chặn dầu FKM    40x52x7 GP     50.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    25x52x8 GP     50.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    52x78x10 TC    50.000   
000378V          Phớt chặn dầu FKM    60x80x10 GP.   60.000   
001533           Phớt chặn dầu NBR    120x160x12 G   60.000   
000475           Phớt chặn dầu NBR    130x160x12 G   60.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    150x180x15     60.000   
000367           Phớt chặn dầu FKM    55x90x10 G     60.000   
000915           Phớt chặn dầu FKM    55x70x10.G     60.000   
000318           Phớt chặn dầu FKM    45x72x10 G     60.000   
001973           Phớt chặn dầu NBR    120x150x15 G   60.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    70x90x12mm     60.000   
000985           Phớt chặn dầu NBR    100x130x12 G   70.000   
001542           Phớt chặn dầu NBR    120x160x13 G   70.000   
000314V          Phớt chặn dầu FKM    45x65x10 GP    70.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    160x135x12.5 G 70.000   
000375           Phớt chặn dầu FKM    60x75x8 G      70.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    40x60x10 GP    70.000   
000564V          Phớt chặn dầu FKM    65x100x10 G    80.000   
000453           Phớt chặn dầu NBR    100x125x12 G   80.000   
000913           Phớt chặn dầu NBR    130x170x12 G   80.000   
000697           Phớt chặn dầu NBR    150x180x12 G   80.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    120x140x13 G   80.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    100x125x12 G   80.000   
000367V          Phớt chặn dầu FKM    55x90x10 GP    80.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    130x160x15 G   80.000   
000578V          Phớt chặn dầu FKM    80x100x10 GP   90.000   
 001989          Phớt chặn dầu NBR    155x180x12 G   90.000   
001495V          Phớt chặn dầu FKM    65x100x12 GP   90.000   
001643           Phớt chặn dầu NBR    105x160x12 G   90.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    15x42x10       90.000   
                 Phớt chặn dầu        85x120x12 TC   90.000   
000382           Phớt chặn dầu FKM    60x85x10 GP    90.000   
                 Phớt cổ trục xi lanh 6x26x10.7      90.000   
000464           Phớt chặn dầu NBR    115x140x12 G   100.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    35x72x10-TC    100.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    135x147x7/12   100.000   
000456           Phớt chặn dầu NBR    105x130x12 G   110.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    55x72x8 G      110.000   
                 Phớt chặn dầu Viton  30x42x8 TC     110.000   
SP4102           Phớt chặn dầu NBR    135x170x15 GP  120.000   
000496           Phớt chặn dầu NBR    175x200x15 G   130.000   
00495            Phớt chặn dầu NBR    170x200x15 G   140.000   
001582           Phớt chặn dầu NBR    170x200x16 G   140.000   
000480           Phớt chặn dầu NBR    140x170x15 G   150.000   
001691           Phớt chặn dầu FKM    110x128x9 G    150.000   
001819           Phớt chặn dầu FKM    110x130x12 GP  150.000   
ZGCTN-63         Phớt cho xilanh                     150.000   
                 Phớt chặn dầu Viton  25x35x7 TC     160.000   
001549           Phớt chặn dầu NBR    185x210x13 G   170.000   
000471V          Phớt chặn dầu FKM    125x150x12 GP  170.000   
000942           Phớt chặn dầu FKM    105x130x15 GP  170.000   
000548           Phớt chặn dầu NBR    190x220x15 G   180.000   
476470           Phớt chặn dầu        3.25"x4.256"   200.000   

                                         x0.375"     
000502           Phớt chặn dầu NBR    200x230x15 G   200.000   
000468V          Phớt chặn dầu FKM    120x150x12 GP  200.000   
                 Phớt chặn dầu        25x52x7 TC     200.000   
000459V          Phớt chặn dầu FKM    110x130x12 G   210.000   
                 Phớt chặn dầu        50x90x8        220.000   
ZGCTN-100        phớt cho xilanh                     230.000   
 1600.20         Phớt chặn dầu NBR    AS 80x125x12   240.000   
SP4058           Phớt chặn dầu NBR    95x170x13 G    240.000   
 001594          Phớt chặn dầu NBR    220x250x16 G   250.000   
000679           Phớt chặn dầu NBR    230x260x15 G   250.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    TC 140x165x15  260.000   
108419N          Phớt chặn dầu NBR    240x280x15 TC  260.000   
000480V          Phớt chặn dầu FKM    140x170x15 G   290.000   
000508           Phớt chặn dầu NBR    250x280x15 G   290.000   
140x170x15 GP    Phớt chặn dầu FKM    001482V        310.000